Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.stylingbyus.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in

och varför vi samlar in dem

Inledning

Styling By Us kommer att behandla vissa personuppgifter om dig om du har registrerat dig i vår bemanningsdatabas, och vi ingått i konsultuppdrag med dig.

Denna integritetspolicy syftar till du ska få information om hur Styling By Us hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig

Styling By Us är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Styling By Us eller för vår räkning.

Hos oss kan du känna dig trygg med att vi aldrig ber om några personuppgifter som inte krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal, och som aldrig samlas in utan en laglig grund. De uppgifter vi behandlar är följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter och innehåll som du själv publicerar (exempelvis via våra sociala medier)
 • Cookies

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Styling By Us

Sjöstadskajen 1, 178 51 Ekerö

0705-45 30 74

0761-09 19 40

Kontaktuppgifter för administration

Följande uppgifter behandlas för att utföra sedvanlig administration av avtalsförhållandet. Uppgifterna är bl.a. nödvändiga för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig och att kommunicera med dig om relevanta uppdrag. Uppgifterna nedan behandlas även för att administrera vårt avtalsförhållande med Kunden (i samband med bemanning av uppdrag).

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Kontouppgifter
 • Uppgift om lön eller ersättning

Om du är Konsult genom enskild firma, är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att Styling By Us ska kunna fullgöra avtalet med dig. Om du är Konsult genom annat bolag (än enskild firma) utförs behandlingen med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, där Styling By Us intresse är att kunna fullgöra avtalet med det bolag genom vilket du kontrakteras samt med vår Kund.

Personnummer är nödvändigt att behandla för att vi på ett säkert sätt ska kunna identifiera våra Konsulter och betala ut ersättning. Vidare måste vi lämna ut uppgift om personnummer till den Kund som anlitar dig för ett uppdrag genom oss, för att Kunden på ett säkert sätt ska kunna identifiera sin personal.

Uppgifter avseende erfarenhet, utbildning och meriter

Vi behandlar följande uppgifter för ändamålen att bedöma din lämplighet för olika uppdrag, att verifiera vilken kompetens och behörighet du har för arbetet ifråga och för att i övrigt administrera bemanningen av uppdrag gentemot våra Kunder.

 • Kopior på legitimation (om tillämpligt)
 • CV
 • Kopior på utbildningsbevis
 • Anteckningar avseende erfarenhet, utbildningar och meriter från intervju
 • Anteckningar avseende erfarenhet, utbildningar och meriter från referenstagning
 • Språkkunskaper
 • Eventuella uppgifter om tidigare anställningar

Om du är Konsult genom enskild firma är den rättsliga grunden för att samla in och dokumentera uppgifterna ovan att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte behandlas kan Styling By Us inte hyra ut dig till Kunden, och därmed inte heller fullgöra avtalet med dig.

Om du är Konsult genom annat bolag (än enskild firma) utförs behandlingen med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund, där Styling By Us intresse är att kunna bedöma din lämplighet för olika uppdrag och att hyra ut lämplig personal med rätt kompetens och behörighet till vår Kund och att i övrigt administrera avtalet med vår Kund, samt att fullgöra avtalet med det bolag genom vilket du kontrakteras.

Uppgift om frånvaro p.g.a sjukdom eller graviditet

Om du är Konsult registrerar vi endast uppgift om du har varit frånvarande för att reglera vårt avtal med dig och/eller vår Kund. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig och vår Kund. Vi registrerar inte uppgift om din sjukdom/hälsa/graviditet.

Utvärdering av prestation och reklamationer

Styling By Us samlar in utvärderingar av Konsulter genom enkäter som till största delen består av ja/nej-frågor samt genom telefonintervjuer. Uppgifterna samlas in och behandlas för att bedöma Konsultens lämplighet för kommande uppdrag. Vissa uppgifter kan vid behov användas för att ge referenser till andra Kunder.

Vidare kan en reklamation från Kund innehålla uppgifter om en Konsult om reklamationen avser Konsultens prestation/agerande. Styling By Us behandlar sådan information i den utsträckning som det är nödvändigt för att administrera reklamationen och för att följa upp eventuella synpunkter med Konsulten.

De uppgifter som anges ovan samlas in och behandlas av Styling By Us med stöd av en intresseavvägning, där vårat intresse är att kunna bedöma Konsulternas lämplighet för olika uppdrag och att ha en väl fungerande bemanningsverksamhet. Vad gäller information som samlas in i samband med reklamationer är Styling By Us berättigade intresse även att kunna administrera reklamationen i förhållande till Kunden och att följa upp eventuella synpunkter med Konsulten.

Upplysningsvis – personuppgifter som vi INTE samlar in

Vi kan komma att begära att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Vi kommer dock inte att registrera några uppgifter om brott/misstanke om brott.

Konsultkandidater

Om du registrerar dig i vår bemanningsdatabas och deltar i vår rekryteringsprocess kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig.

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CV
 • Kopior på legitimation och kontroll därav (om tillämpligt)
 • Kopior på utbildningsbevis
 • Intervjuanteckningar
 • Resultat referenstagning
 • Språkkunskaper

Uppgifterna som anges ovan behandlas för att bedöma Kandidatens behörighet, kompetens och lämplighet för relevanta uppdrag och för att i övrigt genomföra rekryteringsprocessen.

Ibland är vi skyldiga att samla in och kontrollera vissa uppgifter enligt lag. Den rättsliga grunden för sådan behandling är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Den rättsliga grunden för behandling av övriga uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal som vi ingår med dig i samband med att du registrerar dig i vår bemanningsdatabas.

Personnummer är nödvändigt att behandla för att vi på ett säkert sätt ska kunna identifiera våra Kandidater och göra erforderliga kontroller (om tillämpligt).

Vi kan komma att begära uppvisande av utdrag från belastningsregistret, men utdraget kommer inte att sparas och eventuell information ur utdraget kommer inte att registreras.

Hur samlas personuppgifterna in?

Styling By Us samlar in personuppgifter direkt från dig i samband med att du registrerar dig i vår bemanningsdatabas och i samband med administration av konsultavtalet. Vi samlar även in personuppgifter om dig från andra källor; genom kontroll av legitimation (om tillämpligt) samt i förekommande fall genom referenser, utvärderingar och annan information från Kunder.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Om du blir aktuell för ett uppdrag hos Kund kommer vi att dela relevanta uppgifter om dig med Kunden ifråga för att Kunden ska kunna säkerställa att den personal som arbetar under dess ledning är behörig och lämplig i övrigt, och i övrigt i den utsträckning som det är nödvändigt för att administrera bemanningsuppdragen gentemot Kund och att i övrigt uppfylla avtalen med dig och våra Kunder.

Vi kan även komma att överföra/tillgängliggöra Kandidaters och Konsulters personuppgifter till våra leverantörer i samband med att de utför en tjänst för Styling By Us.

Dessa leverantörer har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Styling By Us räkning, och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med dessa leverantörer. 

Styling By Us kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till vissa myndigheter om vi är skyldigt att göra det enligt lag, t.ex. till Skatteverket och Försäkringskassan.

För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Vart behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi de personuppgifter de anger i din användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Konsultkandidater

Vi sparar dina uppgifter under den tid det är nödvändigt för att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att ramavtal inte ingås efter att rekryteringsprocessen kan du ändå välja att vara registrerad i vår bemanningsdatabas i enlighet med det avtal som ingås mellan oss i samband med att du registrerar dig i databasen. Om du inte vill vara registrerad när rekryteringsprocessen är avslutad har du rätt att när som helst säga upp avtalet med oss och vi kommer då att radera dina personuppgifter.

Konsulter

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att administrera konsultavtalet med dig och avtalen med de Kunder som har anlitat dig genom oss, eller så länge som uppgifterna i övrigt är nödvändiga för det specifika ändamål för vilka de samlades in.

Om ditt ramavtal upphör kommer vi att spara kontaktuppgifter, tjänstgöringsintyg och liknande uppgifter för att kunna lämna referenser till dina framtida arbetsgivare/uppdragsgivare och liknande administrativa ändamål. Vi kommer dock inte att spara dina personuppgifter för framtida rekryteringsbehov om du inte har lämnat ditt samtycke till det.

Vidare kommer vi att spara den dokumentation som vi har haft som underlag för att bedöma din kompetens och lämplighet för olika uppdrag som Kunden har kravställt under den tid som Kunden har rätt att reklamera vår bemanningstjänst avseende de uppdrag för vilka du har anlitats. Uppgifterna sparas enbart för att vi och Kunden ska kunna verifiera att rätt kontroller har gjorts för det fall att en incident skulle uppstå i samband med utförande av uppdrag hos Kund.

Oaktat vad som anges ovan kan Styling By Us även komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag inom arbetsrätten eller annan lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Styling By Us. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit vi i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Styling By Us på inredning@stylingbyus.se

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Ytterligare information

Ändringar i integritetspolicyn

Styling By Us förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på hemsidan och via mejl.

Din integritet är viktig

Våra villkor och vår Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter. Styling By Us har som alla andra aktörer på arbetsmarknaden skyldighet att följa Europeiska Dataskyddsförordningen, GDPR.

Det finns viktiga uppgifter som vi i rollen som arbetsgivare behöver hantera för att du ska få betalt och t.ex. arbetsgivarintyg. Det är vårt ansvar att ha dina aktuella personuppgifter för att du ska vara nåbar.

Mycket är oförändrat jämfört med PuL, men det finns några stora skillnader:

 • Individens rättigheter stärks.
 • En registrerad person skall ha rätt att få ett utdrag på all information vi har registrerad.
 • Personer kan begära att få bli raderade.
 • Större krav på organisationen gällande datasäkerhet och rapporteringsskyldighet om det blir intrång i systemen.

Du är viktig för oss. Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, skicka e-post till:  inredning@stylingbyus.se